Doprava ZADARMO nad 500 €
Potrebujete poradiť? Bezplatná infolinka! 0800 500 998
Čo hľadáte?

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov patrí medzi jednu z najdôležitejších oblastí právnej agendy našej spoločnosti. Dnes už existuje len minimum činností, pri ktorých by vôbec nedochádzalo k stretu s týmito informáciami prípadne k ich ďalšiemu spracúvaniu. Tak isto aj naša spoločnosť pri výkone svojej činnosti prichádza do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Od 25.05.2018 je na území Slovenskej republiky a Európskej únie účinná nová právna úprava týkajúca sa zaobchádzania s osobnými údajmi, pričom v súlade s ňou vám týmto poskytujeme základné informácie, z ktorých sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v zmysle relevantnej právnej úpravy, kde nás môžete kontaktovať, ako aj ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte prosím nasledovným informáciám dostatočnú pozornosť.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je:

VVED TECHNIKA, s.r.o., M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 267 634 (ďalej len „VVED TECHNIKA, s.r.o.“), kontakt – tel.: 0907 798 608 email: vspanikova@vved.sk v zastúpení Vladimíra Špániková, Ladislav Krabáč

Zodpovedná osoba

Vzhľadom na rozsah a predmet činnosti prevádzkovateľa s poukazom na príslušné ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia o ochrane osobných údajov je zrejmé, že prevádzkovateľ nie je povinný mať ustanovenú zodpovednú osobu a z tohto dôvodu nebola zodpovedná osoba ani určená.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Osobné údaje nepredstavujú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale ide o akékoľvek údaje, charakteristiky alebo znaky, na základe ktorých je možné vás ako dotknutú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať. Pri výkone našej činnosti spracúvame osobné údaje zamestnancov, SZČO, prípadne iných osôb v závislosti od povahy právneho vzťahu.

Pri výkone našej činnosti spracúvame vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

Identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko

Kontaktné údaje – tel. číslo

Ďalšie údaje – rodinný stav, počet detí a kópie ich rodných listov, potvrdenie o školskej dochádzke, údaje o manželke, jej adresa a rodné číslo, uplatnenie daňového bonusu, kópia živnostenského listu, osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania

Prevádzkovateľ, spoločnosť VVED TECHNIKA, s.r.o., vykonáva spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na nasledovné účely: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, zabezpečenie ochrany práv zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, riadne plnenie povinností zamestnanca vyplývajúce mu z pracovnej zmluvy, plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa voči svojím zamestnancom, ochrana prevádzkových priestorov, plnenie povinností vo vzťahu ku svojím odberateľom.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov predstavuje:

Súhlas so spracovaním osobných údajov – vymedzenie osobných údajov a účel na ktorý sa spracúvajú (napr. meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia – na účely služieb spojených s marketingovou činnosťou spoločnosti)

Plnenie zo zmluvy – vymedzenie osobných údajov a účel, na ktorý sa spracúvajú (napr. meno, priezvisko, adresa, na účel plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy)

Vzhľadom ku predmetu činnosti prevádzkovateľa nemožno predpokladať iné právne základy pre spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účel oprávnených záujmov našej spoločnosti predstavujú – meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail.

Oprávneným záujmom, na účely, ktorého sú spracúvané vyššie uvedené osobné údaje predstavujú marketingové aktivity našej spoločnosti, na základe ktorých vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a akciách poštou, emailom, SMS správou prípadne inou formou./ monitorovanie priestorov našej spoločnosti bezpečnostným kamerovým systémom

V súvislosti s oprávnenými záujmami našej spoločnosti máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie vašich osobných údajov. Namietať je možné prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej poštou na adresu VVED TECHNIKA, s.r.o., M.R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, elektronicky na email vspanikova@vved.sk.

Zdieľanie osobných údajov

Prevádzkovateľ, spoločnosť VVED TECHNIKA, s.r.o. spracúva vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere interne v rámci pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti. K vašim osobným údajom nemajú prístup okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup žiadne tretie osoby a to z dôvodu, že v rámci interných vzťahov prevádzkovateľa má tento vlastnú účtovníčku a e-shop prevádzkovateľa vedie jeho interný zamestnanec. Postavenie sprostredkovateľa teda nemá v tomto prípade žiadna tretia osoba.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania právneho vzťahu – t.j. počas celej doby platnosti a účinnosti pracovnej zmluvy / počas existencie členstva v našej spoločnosti / počas celej doby využívania služieb našej spoločnosti – a následne ak požiadate o likvidáciu údajov, ktoré podľa zákonov nespadajú pod nutnosť ich archivácie na základe požiadavky iných inštitúcií resp. platných právnych predpisov SR, sú tieto v podobe papierovej skartované zariadením, ktoré sa nachádza v našej spoločnosti a v elektronickej podobe sú tieto vymazané z PC a zo záložného média.

Poskytnutie vašich osobných údajov našej spoločnosti

Osobné údaje uvedené v bode 3 tohto informačného listu sú poskytované na báze dobrovoľnosti, pričom ich poskytnutie si vyžadujú príslušné právne predpisy platné na území SR, resp. uzatvorené právne úkony medzi prevádzkovateľom a Vami ako dotknutou osobou, resp. úkony, ktoré sa majú ešte len uzatvoriť. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné poskytnúť služby vyplývajúce z právneho úkonu, realizovať obsah právneho úkonu, využívať výhody členstva.

Automatizované spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje automatizovaným spôsobom a z tohto dôvodu, ani nie je potrebné posúdenie prípadného dodržiavania kritérií ochrany osobných údajov vyplývajúcich z platných právnych predpisov v rámci SR.

Vaše práva

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch spracúvania osobných údajov, na ktoré ste udelili súhlas, môžete kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Môžete tak urobiť zaslaním písomnej žiadosti na adresu VVED TECHNIKA, s.r.o., M.R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, elektronicky na email vspanikova@vved.sk. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané na dotknutý účel, pričom bezodkladne pristúpime k ich likvidácii a prestaneme Vám poskytovať danú službu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo žiadať nás o poskytnutie potvrdenia o spracúvaní vašich osobných údajov, o prístup k týmto osobným údajom a o ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo žiadať nás, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a žiadať o doplnenie osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje aktuálne.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo žiadať o výmaz vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my sme povinní ich vymazať ak sú splnené podmienky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (napríklad ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade ak namietate správnosť osobných údajov a to počas obdobia kým preveríme správnosť osobných údajov, v prípade ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, v prípade ak už naša spoločnosť nepotrebuje osobné údaje na účel ich spracúvania ale ich potrebujete vy na uplatnenie právneho nároku, alebo v prípade ak namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo žiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov v prípadoch ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe nevyhnutnosti na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, resp. na právnom základe nevyhnutnosti na účel oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, resp. na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo podať návrh na konanie pred dozorným orgánom

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou našej spoločnosti poštou na adresu VVED TECHNIKA, s.r.o., M.R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, elektronicky na email vspanikova@vved.sk.

Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe vašej žiadosti vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. S ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o takomto predĺžení lehoty sme povinní vás informovať do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti spolu s odôvodnením.

Príslušné informácie a oznámenia sa poskytujú v zásade bezodplatne, avšak pri zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti (najmä pre jej opakujúcu sa povahu) môžeme žiadať primeraný administratívny poplatok prípadne odmietnuť konať na základe vašej žiadosti.

Zavríť formulár

Prihlásenie

Ešte nemáte svoj účet? Vytvorte si ho.

Registrácia

Už máte svoj účet? Prihláste sa

Please select all the ways you would like to hear from us

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.