Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže o 4x EGO POWER+ 12 V Akumulátorové nožnice na trávu a živý plot CHT2001E (2x na FB Egopower https://www.facebook.com/EGOpowerSK a 2x na FB Náradie VVED TECHNIKA https://www.facebook.com/naradieVVEDTechnika)

Spoločnosť VVED TECHNIKA, s.r.o vyhlasuje súťaž o EGO POWER+ 12 V Akumulátorové nožnice na trávu a živý plot CHT2001E. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže
Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o reťazovú pílu CS1600E” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť VVED TECHNIKA, s.r.o, so sídlom M.R.Štefánika Považská Bystrica 017 01, IČO: 45267634, (ďalej len „organizátor“). Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora. Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže odpovedať do komentáru na otázku: Vložte do komentára link produktu z našej stránky egopower.sk, ktorý by sa vám v domácnosti (okrem súťažných nožníc) zišiel. Odpovede je možné pridávať na stránku na Facebooku organizátora v priebehu 3. 12. - 21. 12. 2021 do 12.00 hod.

II. Súťažiaci a osobné údaje
Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Ogranizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

I. je občanom SR;

II.je plnoletý alebo

III.nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
Súťaž sa uskutoční od 3. do 21. 12. 2021. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže napísať do komentára odpoveď na túto úlohu: Vložte do komentára link produktu z našej stránky egopower.sk, ktorý by sa vám v domácnosti (okrem súťažných nožníc) zišiel.
Používanie viacerých identít na Facebooku jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril. Súťaž bude ukončená 21. 12. 2021 o 12.00 hod. Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na https://www.facebook.com/EGOpowerSK/ a https://www.facebook.com/naradieVVEDTechnika (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercu

Víťaz získa EGO POWER+ 12 V Akumulátorové nožnice na trávu a živý plot CHT2001E. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhry
Organizátor do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať výhru. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke https://www.facebook.com/EGOpowerSK/ a https://www.facebook.com/naradieVVEDTechnika. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.facebook.com/EGOpowerSK/ a https://www.facebook.com/naradieVVEDTechnika. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

vyhlasujeme, že Facebook súťaž nesponzoruje, nepropaguje, ani s ňou nemá nič spoločné;

vyhlasujeme, že Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky;

Dátum vydania pravidiel: 3. 12. 2021